English Site

הקוד האתי

חברת הוריזון מאמינה ביושר, הגינות ולקיחת אחריות כלפי עובדיה, לקוחותיה, ספקיה, בעלי מניותיה ומתחריה. לכל אחד מעובדינו קיימת האחריות האישית לפעול לשמירת החוק והסטנדרטים האתיים הגבוהים ביותר.

הוריזון בחרה להגדיר קוד אתי, אשר מפרט את אמות המידה המחייבות את כל אחד מעובדי החברה ומנהליה. קוד זה אינו מכסה (ואינו יכול לכסות) את כל הסוגיות האפשריות והוא למעשה מנחה את עקרונות הבסיס המחייבות את כולנו.

מכל עובדי החברה ומכל הגופים העובדים עם הוריזון אנו מצפים לפעול בכל זמן על פי קוד זה.

בכל שאלה בנושא בעניין עמידה בקוד האתי, חוקיות הפעולה או הגינותה, ניתן לפנות להנהלת החברה או ליועץ המשפטי(מר אלעד אלעזר, משרד מירון).

הקוד האתי יוצג בפני כלל עובדי החברה מידי תקופה לשם ריענון, אנו מצפים מעובדינו להבין את העומד מאחורי קוד זה ולהוסיף כל פרט שהם רואים לנכון שצריך להיכלל בנוסף.

 

אלון גוטל

מנכ"ל

הקוד האתי

חברת הוריזון מאמינה ביושר, הגינות ולקיחת אחריות כלפי עובדיה, לקוחותיה, ספקיה, בעלי מניותיה ומתחריה. לכל אחד מעובדינו קיימת האחריות האישית לפעול לשמירת החוק והסטנדרטים האתיים הגבוהים ביותר.

הוריזון בחרה להגדיר קוד אתי, אשר מפרט את אמות המידה המחייבות את כל אחד מעובדי החברה ומנהליה. קוד זה אינו מכסה (ואינו יכול לכסות) את כל הסוגיות האפשריות והוא למעשה מנחה את עקרונות הבסיס המחייבות את כולנו.

מכל עובדי החברה ומכל הגופים העובדים עם הוריזון אנו מצפים לפעול בכל זמן על פי קוד זה.

בכל שאלה בנושא בעניין עמידה בקוד האתי, חוקיות הפעולה או הגינותה, ניתן לפנות להנהלת החברה או ליועץ המשפטי(מר אלעד אלעזר, משרד מירון).

הקוד האתי יוצג בפני כלל עובדי החברה מידי תקופה לשם ריענון, אנו מצפים מעובדינו להבין את העומד מאחורי קוד זה ולהוסיף כל פרט שהם רואים לנכון שצריך להיכלל בנוסף.

 

אלון גוטל

מנכ"ל