English Site

מוליכים

 

מוצרים הספק בתקן Semi F47
בעיקרון, תקן זה דורש כי אספקת החשמל AC-DC המשמשת לייצור מוליכים למחצה, או בציוד אוטומציה אחר של המפעל, תמשיך לספק את מתח המוצא והזרם הנדרשים, גם אם מתח הקליטה יורד מתחת לגבולות המפורטים לפי תקן זה. משמעות הדבר היא, לדוגמא, כי עם כניסת 220VAC נומינלית, מתח ה- AC יכול לרדת עד 50%. 

 

Xsolo 400.000 MTBF CoolX  
X X X X Semi F47
X   X   Fanless

למידע נוסף

למידע נוסף

למידע נוסף

למידע נוסף

 
500 600 600 200, 400, 600, 750 Watt
1,000 1,200 1,000 1,200, 1,340 Watt
X X X X Single Output
  X X X Multi Output

 

 

 

 

מוליכים

 

מוצרים הספק בתקן Semi F47
בעיקרון, תקן זה דורש כי אספקת החשמל AC-DC המשמשת לייצור מוליכים למחצה, או בציוד אוטומציה אחר של המפעל, תמשיך לספק את מתח המוצא והזרם הנדרשים, גם אם מתח הקליטה יורד מתחת לגבולות המפורטים לפי תקן זה. משמעות הדבר היא, לדוגמא, כי עם כניסת 220VAC נומינלית, מתח ה- AC יכול לרדת עד 50%. 

 

Xsolo 400.000 MTBF CoolX  
X X X X Semi F47
X   X   Fanless

למידע נוסף

למידע נוסף

למידע נוסף

למידע נוסף

 
500 600 600 200, 400, 600, 750 Watt
1,000 1,200 1,000 1,200, 1,340 Watt
X X X X Single Output
  X X X Multi Output